Professor Shimon Sakaguchi
Associate
Professor
Naganari Ohkura
Assistant
Professor
Tomoyuki Yamaguchi
Masahiro Ono
Research
Associate
Noriko Sakaguchi
Motomu Hashimoto
Hiroko Yaguchi
Masahide Hamaguchi
Naoto Sasaki
Yoshinaga Ito
D4 Shinji Maeda
Yumiko Yoshioka
D3 Shuuji Akizuki
D2 Tomoko Ishida
Paz M Prieto
Hiromasa Morikawa
D1 Kaoru Sakai
Yutaka Shimazu
M2 Kazuya Setoh
Motonao Osaki
M1 Chihiro Fujimori
Technical
Assistant
Rika Ishii
Masami Yoshida
Akane Shibata
Secretary Mina Takayama
Yukie Ikeda